Deze website is verplaatst naar www.nera.nu
 

Bijeenkomst op 31 mei in Oostende over herstel van zeenatuur 

Op 31 mei aanstaande (van 9:45 tot 14:00 uur) organiseert de Belgische federale overheid een bijeenkomst over het herstel van zeenatuur. Doel van de bijeenkomst is vooral om het publiek te enthousiasmeren omtrent het belang van dit natuurherstel en om het publiek te informeren dat vanuit de federale overheid een visie ontwikkeld is die omschrijft wat er onder natuurherstel valt en die de prioriteiten rond natuurherstel vastlegt. Het komt er op neer dat er 3 prioriteiten zijn rond natuurherstel: 1) actief herstel van grindbedden, 2) actief herstel van oesterbanken en 3) (voorlopig) passief herstel van Lanice en Sabellaria aggregaties.
Dit sluit zeer goed aan bij de doelen van de NSHA. Vandaar dat we vereerd zijn dat Hein Sas gevraagd is om de presentatie over belang en aanpak van het herstel van oesterbanken voor zijn rekening te nemen.

De bijeenkomst zal plaatsvinden bij cultuurcentrum DE GROTE POST, H. Serruyslaan 18A 8400 Oostende. Het programma zal worden geopend door de Federale Minister van Volksgezondheid.

Inschrijven kan via deze link:  inschrijvingslink

(In de eerste week van juni zullen wij hier een stukje plaatsen over de inhoud van deze bijeenkomst.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conferentie CWW (Conference on Wind energy and Wildlife impacts) door Bureau Waardenburg

Van 4 tot 8 april organiseerde Bureau Waardenburg deze conferentie in Egmond aan Zee.

Die week kwamen meer dan 500 aanwezige deelnemers (uit 35 verschillende landen) samen met 120 mensen die de presentaties online volgden, bij elkaar in Egmond aan Zee, om antwoorden te vinden op de vraag of men windparken kan realiseren zonder de natuur te schaden die we met onze klimaatdoelen juist proberen te behouden?

De vraag naar hernieuwbare energie is groot en urgenter dan ooit. Klimaatdoelen zijn aangescherpt en men wil minder afhankelijk zijn van gas uit Rusland. Om dat te realiseren maakte minister Jetten van Klimaat en Energie recent bekend miljarden te investeren in drie nieuwe windparken op zee. Ook wereldwijd komt de ontwikkeling van windenergie in veel landen in een versnelling.

Windparken zetten ons echter ook voor ecologische uitdagingen:
- Het bouwen van windparken kan (zee)dieren verstoren en verdrijven uit hun leefgebied.
- De draaiende wieken kunnen vogels en vleermuizen raken met dodelijke gevolgen.
- Met meer dan 1 miljoen windmolens in de pijplijn kan dit gevolgen hebben voor diersoorten en ecosystemen over de hele wereld.

Windenergie kan samengaan met natuur, maar daar zijn slimme oplossingen voor nodig

Industrie, wetenschappers en overheid zetten gezamenlijk de schouders onder een natuurvriendelijke energietransitie.
Een natuurvriendelijke energietransitie kan wel degelijk, zo concludeerde men in Egmond aan Zee. Met onderzoek in de afgelopen 15 jaar naar de ecologische gevolgen van windenergie en naar oplossingen om dit te voorkomen, is al veel bereikt. Geluid en verstoring van zeezoogdieren bij de constructie kan al voor een groot deel worden voorkomen. Er is ook veel bekend over positieve effecten, bijvoorbeeld op vissen en andere waterdieren op de zeebodem die meer rust, structuur en schuilplaatsen vinden. Windmolens kunnen inmiddels automatisch stilgezet worden wanneer met slimme camera-, radar- en andere waarneemsystemen aanvliegende vogels en vleermuizen vroegtijdig worden gezien.

Maar we zijn er nog niet.

Veel onderzoek heeft zich gericht op de meest kritische soorten, zoals roofvogels, vleermuissoorten, zeevogels en zeezoogdieren. Maatregelen zijn nog in ontwikkeling. Daarnaast is er ook dringend behoefte aan kennis hoe het ecosysteem als geheel verandert, vooral door windparken op zee.
Opvallend in Egmond aan Zee was ook de sterke aanwezigheid van de windindustrie. ‘Ecologie wordt net zo’n belangrijk uitgangspunt als veiligheid’; met die mindset waren de energiebedrijven aanwezig. Trots presenteerden zij hun oplossingen om natuurschade te voorkomen.
Het kennisprogramma WOZEP van de Nederlandse overheid geeft inzage in de meest actuele onderzoeksresultaten uit Nederlandse windparken op zee. Nederland vervult hiermee een wereldwijde koplopersrol.

www.CWW2022.org